MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVENEC 2023JORGE BERGOGLIO,
ABRAHAM SKORKA
O NEBI A ZEMI

– Papež František o rodině, víře a úloze církve

ve 21. století

NAKLADATELSTVÍ PASEKA, PRAHA – LITOMYŠL 2013

1. Skutečný dialog od nás vyžaduje, abychom se druhého účastníka rozmluvy snažili
pochopit a poznat.
2. Boha potkáváme na cestě, když kráčíme, když ho hledáme a on hledá nás. Tak se
naše cesty protnou.
3. Modlitba musí být hlubokým ponořením do sebe sama, při kterém člověk
rozmlouvá s Bohem.
4. Skutečné přátelství spočívá v tom, že můžeme druhému odhalit pravdy svého
srdce.
5. Roztěkanost je prasklinou v nitru každého člověka, která mu znemožňuje setkání
se sebou samým, zabraňuje mu pohlédnout do svého srdce jako do zrcadla.
6. Živý Bůh je ten, kterého vidíme očima uvnitř svého srdce.
7. Člověk by nikdy neměl být lhostejný k druhému člověku, vždyť celá Bible možná
není nic jiného než volání: nebuď lhostejný k duchovním věcem, Bohu a svému
bližnímu.
8. Každý člověk má k Bohu jedinečný vztah. Lišíme se přece svou povahou, zálibami,
zkušenostmi.
9. Modlitba znamená mluvit a naslouchat. Zažíváme během ní chvíle hlubokého
ticha, úcty a očekávání.
10. Vina bez nápravy nedovoluje člověku růst.
11. Věřící je bytost, která vychází vstříc bližnímu, ať už věřícímu, nebo nevěřícímu,
aby mu podal pomocnou ruku.
12. Pokora je zárukou Hospodinovy přítomnosti. Kdykoliv je někdo samolibý a zná
odpovědi na všechny otázky, dokazuje to, že Bůh s ním není.

13. Musíte přijmout výzvu žít v tomto světě, čelit všem těžkostem a co nejpevněji se
držet neměnných hodnot.
14. Nejhorší, co se ve vztahu k Bohu může stát, není, že se s ním budeme přít, ale že
budeme k němu lhostejní.
15. Vše, co Bůh učinil, učinil pro dobro.
16. Modlitbou je také dívat se někomu do očí, dotýkat se něčích rukou, abychom si
uvědomili, že trpící je naším bratrem a že se musíme snažit o to, aby nikdo nežil
v nouzi.
17. Provinění nás činí pokornými před Bohem a vede nás k tomu, abychom prosili o
odpuštění.
18. Pokání znamená předstoupit před Boha, přiznat se ke všem hříchům a pokořit se.
19. Bůh je vždy život. Dává člověku život vezdejší i na onom světě. Je to Bůh života, ne
smrti.
20.O svou životní cestu se musíme starat. Na ní objevujeme veškeré své nadání a
uskutečňujeme práci, kterou proměňujeme tento svět.
21. Neztrácejte ze zřetele, kam jdete, a nesnažte se si cestu příliš ulehčovat, neboť
byste se pro ni příliš nadchli a zapomněli byste na cíl.
22.Moc je něco, co dal Bůh člověku. Je to Boží dar, který umožňuje mít účast na jeho
stvoření.
23. Naší pravou mocí musí být služba. Nemůžeme uctívat Boha, jestliže nemyslíme
i na potřebného.
24.Právo na život je nejdůležitějším lidským právem.
25. Každý, kdo se považuje za věřícího a dopouští se skutků, které jsou v rozporu
s morálkou, je dvojnásob vinen, stejně jako soudce, který nesoudí spravedlivě.
26.Zdrav lidi, když jdeš nahoru, protože je potkáš, až půjdeš dolů. Nebuď namyšlený.
27.Ježíš je v každém trpícím. Vlastním utrpením doplňujeme Kristovo umučení.
28.Oprávněná sebekritika je jediný způsob, jak se posunout kupředu.
29.Proč musel Bůh stvořit svět jako kouli? Protože všechny body ležící na povrchu
koule jsou si rovny. Neexistuje lepší postavení, vše je rovnocenné.
30.Dělej jen to, co je dobré v Hospodinových očích.
31.Náboženský život v sobě nese závazek, nikoli únik.